Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

................................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

.PW Darstan  Dariusz  Majcher

20-429 Lublin ul.Orzechowskiego 20

dostawa 20-613 Lublin

ul.Sowińskiego 28

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ..........................................) przekazem pocztowym na

 

adres: .....................................................   

 

lub numer konta bankowego ……………………………………………………………………………………………………….

 

                                                                            ..............................................  podpis